پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

نیاز های اساسی موجودات زنده:

  • 1- عشق و احساس تعلق
  • 2- قدرت
  • 3- آزادی
  • 4- تفریح
  • 5- بقا

همگی ما تلاش میکنیم" نیازهای اساسی" خود را به بهترین شکل ارضا کنیم و موفقیت ما دراین تلاش همان چیزی است که به آن " کیفیت" زندگی یا " خشنودی" می گوییم.

از آنجایی که احساس تعلق و پیوند انسانی نیازمند همکاری شخص دیگر یا طرف مقابل است، ارضای این نیاز مشکل تر از نیازهای دیگر خواهد بود. ارضای نیاز به قدرت نیز دشوار است زیرا اغلب اوقات به استفاده از کنترل بیرونی منجر میشود که باعث ایجاد تعارض و تخریب رابطه ها میشود.چگونگی نگاه ما به خودمان نیز تا حد زیادی با میزان ارضای نیاز به قدرت در ما ارتباط دارد

همان طور که ارضای" نیاز های اساسی" برای ما مهم است ، درسایه ی آن ما زندگی باکیفیت و خشنود خواهیم داشت و ما هیچکدام از نیازهایمان را به طور مستقیم برآورده نمیکنیم. به عنوان مثال ما به دنبال عشق نمیگردیم بلکه به دنبال شخص خاصی میگردیم که ما را دوست داشته باشد. بنابراین ما در طول زندگی مکان خاصی را در حافظه خود به وجود می آوریم که با روش های خاص ارضای یک یا چند " نیاز اساسی " پرشده است و در این چارت آن را " دنیای مطلوب" مینامیم. این مکان به این دلیل "دنیای مطلوب" است که تمام افراد، اموال، اشیاء ، باورها و آرمان هایی که به کیفیت زندگی ما کمک خواهد کرد ، در آن جای دارد

"دنیای مطلوب" مهم ترین بخش زندگی ماست و ذهن ما همچون یک دوربین عکاسی عمل میکند و عواملی که نیاز های مارا ارضا میکند در ذهن ذخیره میشود. ما فقط به چیزی که در این دنیا وجود دارد توجه میکنیم و فقط برای آنچیزی که در این دنیا است سخت تلاش میکنیم و اهمیت زیادی با چیزهایی که رابطه ی نزدیکی با آن ندارد، قائل نیستیم.

شکی وجود ندارد که "دنیای واقعی" وجود دارد و در این " دنیای واقعی" است که ما باید " نیازهای اساسی" خود را برآورده کنیم. با این وجود یگانه راه شناخت موجودیت این " دنیای واقعی" به وسیله ی توانایی درک نا از طریق حواس پنج گانه ی ما " سیستم حسی" را ساخته. ما فقط آن قسمت از "دنیای واقعی" را که با حواس ما در تماس هستند احساس میکنیم. ما میخواهیم اندکی به " دنیای ادراکی" و " دنیای مطلوب" بپردازیم. در واقع " دنیای ادراکی" تفسیر و برداشت ما از " دنیای واقعی" است و و از لحاظ نظری شامل درک ما از هر آن چیزی است که مشاهده می کنیم. این دنیا عملا نمایانگر کل دانش قابل استفاده یا خاطرات موجود ما از کل هستی در آن لحظه است. وقتی در مورد " دنیای ادراکی" حرف میزنیم منظور درواقع صحبت درباره ی "دنیای ادراکی" مان است زیرا تنها راه شناخت این " دنیای واقعی" برای هر فرد از طریق حواس پنج گانه او و سپس طبقه بندی و ارزش گذاری آن توسط خود اوست.

همواره رفتار ما بهترین تلاشی است که درهرزمان در برخورد با دنیای واقعی انجام دهیم تا بتوانیم به بهترین وجه ممکن " تصویری" از " دنیای مطلوب" خود ارضا کنیم. ما از ارضا نشدن این "تصویر" از طریق برهم خوردن کفه ترازوی موجود در "مکان مقایسه" مان، که در مغز همگی ما وجود دارد ، باخبر می شویم. در این "مکان مقایسه" است که ما خواسته هایمان از " دنیای مطلوب " را با آنچه در "دنیای ادراکی" ما ظاهر می شود مقایسه کنیم (" دنیای ادراکی" ما آن چیزی است که ما در هر زمان در مورد "دنیای واقعی" می دانیم).

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به