پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

سالها بود روانشناسان، ریشه رفتار انسانها را در محیط آنها جستجو میکردند

"آن کارمند من را عصبانی کرد و من فریاد زدم!"

"همسرم، از من حمایت کرد و من انگیزه بیشتر پیدا کردم"

"شرایط اقتصادی نامساعد است و من امید برای فعالیت اقتصادی ندارم"

همه جملات بالا در یک ویژگی مشترک هستند: اتفاقی در دنیای بیرون رخ داده و روح و ذهن و جسم ما را تحت تأثیر خود قرار داده است.

همین دیدگاه بود که روانشناسان را به سمت مکانیزمهای «تشویق و تنبیه» هدایت کرد. شرطی کردن رفتارها (تشویق رفتار درست و تنبیه رفتار نادرست) در همین نگرش ریشه دارد.

به این بخش از دانش روانشناسی که اثر عوامل بیرونی بر روی رفتار انسانها را بررسی میکند  روانشناسی کنترل بیرونی  (External Control Psychology) گفته میشود.

حوزه دیگری از روانشناسی وجود دارد که شاید بتوان گفت ویلیام گلسر با کتاب خود با عنوان  «تئوری انتخاب» یا Choice Theory پایه گذار آن است.

در این نگرش جدید، منشاء رفتارها و احساسات و انگیزه های انسانها رویدادهای از درون فرد در نظر گرفته میشود.

ویلیام گلسر در نظریه خود نیازهای اصلی انسانها را به ۵ گروه تقسیم میکند:

  • نیاز به بقا
  • نیاز به عشق و احساس تعلق
  • قدرت
  • آزادی و اختیار
  • تفریح

بر خلاف مازلو که معتقد بود نیازها «سلسله مراتب» دارند و تا یکی از آنها ارضاء نشود، نیاز دیگر در وجود ما سر بر نمی دارد، گلسر معتقد است که اولویت نیازها برای هر کسی متفاوت است. هستند کسانی که برای عشق خود، از جان میگذرند (اولویت نیاز به احساس تعلق به نیاز زنده ماندن) و هستند کسانی که برای به دست آوردن قدرت نزدیکان خویش را به قتل میرسانند (اولویت داشتن نیاز به قدرت در مقایسه با نیاز به عشق و تعلق).

این نیازها و اولویتهای آنان، ریشه انتخابهای مهم زندگی ما را تشکیل میدهند.

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به