پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

مدرسه کیفی گلسری چیست؟

مدرسه کیفی مدرسه ای است که به  فلسفه و عملکرد نوینی از آموزش  بر پایه نظریه تئوری انتخاب معتقد است. نظریه انتخاب بر این باور است که که روش های مبنی بر زور و اجبار (یا همان کنترل بیرونی) کارآمد نبوده و در واقع با فرایندهایی که به یادگیری حقیقی و رشد شخصیتی افراد منتهی می شود ناسازگار است. افراد در محیطی بهتر رشد می کنند که ارضاکننده نیازهایشان باشد و این امر هم بر روابط  انسانی کارکنان و دانش آموزان در مدرسه  و هم بر کیفیت کار دانش آموزان تاثیر اساسی دارد.

گام های اصلی برای گذار به مدرسه کیفی گلسری چیست؟

خلاصه ای از فرایند این گذار در زیر شرح داده شده است:
 • ۱-    آشنایی با مفاهیم بنیادین: نقش مدیر مدرسه در اجرای این طرح اساسی است. پیش از آغاز هر آموزش رسمی، مدیر باید معلم ها، دانش آموزان و والدین آنها را در پرتو  مطالعه دو کتاب دکتر گلسر، یعنی کتاب  تئوری انتخاب: روان شناسی نوین آزادی شخصی و  کتاب هر دانش آموزی می تواند موفق باشد، با مفاهیم و بنیاد های نظری تئوری انتخاب آشنا سازد.
 • ۲-    تعهد: کارکنان مدرسه، والدین و خود دانش آموزان به طور جدی تعهد می دهند که  در جهت تبدیل شدن به مدرسه کیفی تلاش کنند.
 • ۳-    آموزش کارکنان: مدیر اجرایی مدرسه برای آموزش مفاهیم بنیادین تئوری انتخاب و واقعیت درمانی اعلام آمادگی می کند تا شرایط برای گذار از روش های مبتنی بر اعمال زور و اجبار به سمت روش های مبتنی بر مدیریت راه برانه، که به کار کیفی منجر می شود را فراهم آورد. اعضای مدرسه ترغیب می شوند تا سیستم کار گروهی، مثل یادگیری گروهی، که از الزامات نظریات دکتر گلسر است را در کلاس درس پیاده کنند.
 • ۴-    آموزش به تمام اعضای مدرسه: به معلم ها، دانش آموزان و حتی والدین آنها مفاهیم تئوری انتخاب آموزش داده می شود تا با همکاری هم بتوانند محیطی گرم و امیدبخش ایجاد کرده و روابطی سالم با هم برقرار کنند و در پرتو این روابط سالم احساس خشنودی کرده و به موفقیت دست یابند.

تبدیل شدن رسمی به مدرسه کیفی گلسری: هر مدرسه ای که بخواهد مدرسه کیفی گلسری شود نیاز دارد که حداقل هسته اصلی کارکنان آن مدرک دوره های پیشرفته مؤسسه ویلیام گلسر و همچنین دوره فشرده  را دریافت کرده باشند. هسته اصلی را مدرسه با مشورت مربیان مؤسسه تعیین می کند. همچنین لازم است که اعضای هسته اصلی با شش معیار اصلی مؤسسه آشنا شوند.

پیگیری دائم کیفیت: مدرسه کیفی به طور دائمی پیشرفت کیفیت کار خود را مورد ارزیابی قرار خواهد داد. اعضای مدرسه همواره در راستای ایجاد محیطی کیفی که ارضاکننده نیازهای همه اعضائ و بویژه نیاز های دانش آموزان باشد در تلاش اند و این یعنی فرایند پایداری از پیشرفت تخصصی مهارت ها و به روز کردن آنها.

کارکنان مدرسه کیفی چه آموزش هایی باید ببینند؟

 • ساختار این آموزش ها با آموزش های رسمی تئوری انتخاب و واقعیت درمانی یکی است و تنها تفاوت در آن است که این آموزش ها مشخصاً برای مدارس و محیط های آموزشی طراحی شده اند. در حال حاضر طرح زیر توسط مؤسسه ویلیام گلسر  ارائه شده ولی ممکن است در آینده تغییر کند.
 • دوره آشنایی مقدماتی یا دوره پایه : این دوره سه روزه برای تمام اعضا لازم است چرا که به تمام اعضا کمک می کند با مولفه های بنیادین تئوری انتخاب و کاربرد آنها در امر آموزش آشنا شوند.
 • دوره عملی پایه: این مرحله در داخل مدرسه برگزار می شود؛ به این ترتیب که متخصصانی از مؤسسه ویلیام گلسر  در سه یا چهار روز متوالی در مدرسه حاضر می شوند و به طور عمومی با اعضا به مشاوره می نشینند و موارد خاص را مورد بررسی قرار می دهند. از تک تک اعضای اصلی خواسته می شود تا در کنار مطالعه به طور عملی چند پروژه را  اجرا کنند.
 • دوره نظری پیشرفته: این دوره دو یا سه روزه برای اعضایی است که به تخصص های خاص مشغول خواهند شد.
 • دوره عملی پیشرفته: این دوره مشابه کارگاه مقدماتی است ولی پروژه ها پیشرفته تر بوده و کار عملی، ایفای نقش  و مطالعه بیشتری را می طلبد.
 • دوره اعطای گواهینامه : در این مرحله نهایی از اعضا دعوت می شود تا آنچه را یادگرفته اند به نمایش گذاشته و خلاصه ای از دانش و مهارت های خود را ارائه دهند.

معیارهای مورد نیاز برای دستیابی به مدرسه کیفی گلسری  چیست؟

 • 1. در مدرسه ما روابط ما بر اساس اعتماد و احترام بنا شده و تمام مشکلات انضباطی -نه اتفاقات و حوادث- از مجموعه حذف می شوند.
 • 2. در این مدرسه تنها بر “کفایت و شایستگی یادگیری کلی” تکیه می شود و هر نوع ارزیابی که از حد شایستگی دانش آموز پایین تر بوده و امروزه با نمره B  مشخص می شود از سیستم حذف می شود . “تادیب یا آموزش تحمیلی”  با تعریفی که دکتر گلسر از آن به دست داده،  از بین رفته و “پرورش” به معنای دقیق خود  جایگزین آن می شود.
 • 3. تمام دانش آموزان هر ساله چندین کار کیفی منحصر بفرد انجام می دهند که نشانگر حد اعلای توانمندی آنهاست.  این کارها غالبا از چنان کیفیتی برخوردار است که نمره A یا حتی بیشتر از آن یعنی A+  را به خود  اختصاص می دهند..
 • 4. به دانش آموزان و کارکنان آموزش داده می شود که در زندگی شخصی و در مدرسه آموزه های تئوری انتخاب را بکار گیرند. از خانواده ها نیز دعوت می شود که در گروه های آموزشی شرکت کرده و با نظریه انتخاب و کار بست های آن در زندگی شخصی و در مراوده با فرزندان شان  آشنا شوند.
 • 5. دانش آموزان در آزمون های مهارت سنجی و آزمون های ورودی دانشگاه ها بهتر عمل می کنند. مدرسه بر اهمیت این آزمون ها  نیز تأکید دارد.
 • 6. کارکنان، دانش آموزان، والدین و مدیران، مدرسه را محیطی پرنشاط می دانند.

کدام مفاهیم کلیدی کار روزانه مدرسه کیفی گلسر  را تعیین می کنند؟

این مفاهیم برای هر مدرسه متفاوت هستند. به عنوان مثال دبیرستان موری اغلب بر اساس توافقنامه “RAMPS” که اعضا در آغاز سال تحصیلی امضا کردند، عمل می کند. فرمول دیگری از مفاهیم کلیدی با عنوان “CREAM” به شکل زیر تعریف می شود:

 • C کفایت و شایستگی:  هر کاری تنها با نمره “شایسته” یا “نا تمام” ارزیابی می شود. هیچ “مردودی” وجود ندارد و هیچ کس نمره پایین نمی گیرد. اساسا تا دانش آموزی در سطح کفایت درسی را نیآموزد رها نمی شود.
 •  Rروابط: این معیار در تمام مراکز برقرار است: روابط کارکنان با دانش آموزان، دانش آموزان با دانش-آموزان و کارکنان با کارکنان همواره بر اساس محبت و احترام است.
 •  Eبرتری: از تمام دانش آموزان خواسته می شود که هر ساله تعدادی کار کیفی انجام دهند.
 •  Aحضور: حضور در مدرسه و تأخیر و غیبت نداشتن معیاری است که دانش آموزان باید به آن متعهد باشند.
 •  Mمزاکره و گفتگو: وقتی مسأله ای در رابطه بین دو نفر به وجود می آید، از طرفین خواسته می شود برای رفع آن به مذاکره بنشینند.
 •  

مزایای مدرسه کیفی گلسر  ؟

 • اولویت نخست با  آموزش همه جانبه دانش آموزان است.
 • عملکردها فعالانه، نه منفعلانه
 • محیط ارضاکننده نیازهای دانش آموزان
 • رضایت کاری بیشتر برای تمام کارکنان
 • پیشرفت در آموزش های آکادمیک
 • آموزش احترام به دیگران و به تفاوت های فردی
 • آموزش روش حل مسأله مثل میانجیگری، مذاکره و گفتگو
 • ارتقای احترام به خویشتن
 • حس قوی مسؤولیت پذیری
 • پیشرفت رفتارهای مثبت در راستای یادگیری
 • پیشرفت مهارت های خوب شهروندی
 • بهزیستی و سلامت روانی برتر
 • همکاری و تفاهم بیشتر در روابط متقابل والدین و مدرسه
 • درک بهتر شالوده  روان شناسی انسان
 • آشنایی بیشتر جوانان با دنیای بزرگ سالان و بیگانگی کمتر
 • عدم وجود مشکلات انضباطی
 • عدم وجود منفی نگری
 • حضور مستمر و بدون غیبت در مدرسه
 • تغییر و جابجایی کمتر معلمان
 • محیطی شاداب و  پرنشاط

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به