پشتیبانی سایت 09307404067

مرکز بین المللی آموزش های تئوری انتخاب ایران

آزمون نیازهای تئوری انتخاب

آزمون نیازها

تئوری انتخاب معتقد است که همه ما پنج نیاز ژنتیک داریم که توسط آنها برانگیخته می شویم .تمام رفتار های ما هدفمند و برای ارضای یکی از نیازهای ما صادر می شود.

هنگامی که نیازهای خود را بشناسیم ،می توانیم تشخیص دهیم وقتی احساس ناخشنودی و ناراحتی داریم کدام نیاز ها ارضا نشده و وقتی احساس خشنودی می کنیم کدام نیازها ارضا شده است.

برای خودشناسی و شناخت الویت هایتان به شما پیشنهاد میکنم آزمون زیر را انجام دهید

تعریف نیاز در تئوری انتخاب

آزمون نیازها


بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد

بسیار کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
نمودار نتیجه آزمون
جدول نتیجه آزمون
نیاز به بقا
نیاز به عشق و تعلق خاطر
نیاز به آزادی
نیاز به قدرت
نیاز به تفریح


ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

choicetheroy.ir کلیه حقوق مادی ومعنوی این سایت متعلق است به